Административна структура на НИНКН

 

СТРУКТУРА

 

Структурата на НИНКН е формирана съгласно отменения Закон за паметниците на културата и музеите и е отразена в ПУЗНИПК (правилника за устройството и задачите на НИПК /Обн. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г./), все още неотменен. Структурата не съответства на новия ( и изменен) Закон за културното наследство и не отразява реалните функции на института. Последното изменение на ЗКН все още не е процедирано, поради което НИНКН изпълнява своите правомощия при условията на действащия правилник:

Администрация на Националния институт за паметниците на културата  е организирана в четири дирекции:

1. Дирекция "Административно-правно обслужване, финансово-стопански дейности и управление на собствеността":

1. осигурява ползването и управлението на недвижимите имоти, предоставени на Националния институт за паметниците на културата;

2. организира снабдяването с инвентар, организационна техника, консумативи и други материали, създаващи условия или необходими в работата на служителите на Националния институт за паметниците на културата;

3. организира и осъществява деловодната дейност в Националния институт за паметниците на културата;

4. изготвя документите, свързани с възникването, съдържанието и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите и работниците в администрацията, както и извършва всички други дейности във връзка с оформянето на тези правоотношения;

5. организира и осъществява финансово-счетоводната дейност в Националния институт за паметниците на културата;

6. подпомага директора при упражняване на правомощията му с оглед осигуряване на законосъобразност на издаваните от него актове;

7. осигурява процесуално-правната защита по дела, по които Националният институт за паметниците на културата е страна;

8. изготвя и съгласува договори, по които институтът е страна;

9. води регистри на договорите, сключени от института с други физически и юридически лица;

10. подпомага административно-техническата работа на директора, на главния секретар и на служителите в специализираната администрация на Националния институт за паметниците на културата.

2. Дирекция "Изучаване и регистрация, документиране и архивиране на паметниците на културата":

1. издирва обекти от културно-историческото наследство, трайно принадлежащи на средата, в която са създадени, и изследва тяхната културно-историческа стойност и обществена значимост;

2. изготвя предложенията за деклариране и за обявяване на обекти от културно-историческото наследство за единични и групови недвижими културни ценности, както и за определяне на тяхната категория, охранителна зона и на режима за опазването им;

3. документира недвижимите културни ценности, като:

а) изготвя схеми и планове за тях или за отделни техни детайли;

б) извършва инструментално (фотографско, геодезично, фотограметрично, видео- и цифрово) заснемане;

4. води Националния регистър на недвижимите културни ценности и списъците на обектите, свързани с българската история и култура извън страната;

5. поддържа Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности;

6. организира информационен център за недвижимите културни ценности и за обектите, свързани с българската история и култура извън страната.

3. дирекция "Експертно-методическа и изследователска дейност, анализи и професионална квалификация".

4. дирекция "Контрол и съгласувателна дейност по опазване на паметниците на културата". От дейността на дирекцията е отпаднал контролът, предвид предоставяне на правомощията на Главна дирекция ИОКН в Министерството на културата.

Двете дирекции( по т. 3 и т. 4) в настоящия етап работят като една и изпълняват дейностите, свързани с териториално-устройствената защита на недвижимото културно наследство съгл. чл. 80-84 от ЗКН: 

1. изготвят анализи за недвижимите културни ценности , разработват методики и методически указания и предлагат конкретни мерки за опазването и популяризирането им;

2. извършват методологически разработки и организират обучение в областта на опазването на паметниците на културата;

3. популяризират паметниците на културата в страната и в чужбина;

4. предлагат условията и реда за обществен достъп до недвижимите културни ценности, за необходимите проучвания, както и за документирането им с цел тяхното популяризиране.

5. извършват допълнителни дейности, предхождащи и съпътстващи изготвянето на  становища по искания за съгласуване на:

                а) проекти на устройствени планове на населени места и на части от тях, включващи територии и охранителни зони на културно-историческото наследство;

                б) инвестиционните инициативи - програми, планови задания, визи, проучвания, проекти - за паметници на културата и за ново строителство в границите на паметници на културата; за намеса по тях, включително при делба и при промяна на предназначението им, както и за ново строителство или друга намеса в техните охранителни зони;

6. изготвят  становища във връзка с издаването на разрешения за събаряне или премахване на паметници на културата и участвуват със свои представители в съответните комисии;

7. изготвя становища по издаването на разрешения за въвеждане в експлоатация на недвижими културни ценности и участват в приемателни комисии със свои представители;

8. извършват консултации ( по ред и условия, определени със заповед на директора на НИНКН) относно методиките на опазването и проектната намеса по недвижими културни ценности и в тяхната среда.

 

 

Директор

1

Главен секретар

 

Обща администрация

6

в т.ч.:

 

дирекция "Административно-правно

 

обслужване, финансово-стопански дейности

 

и управление на собствеността"

6

Специализирана администрация

51

в т.ч.:

 

1. дирекция "Изучаване, регистрация,

 

документиране и архивиране на паметниците

 

на културата"

21

2. Дирекция "Експертно-методическа и

 

изследователска дейност, анализи

 

и професионална квалификация"

11

3. дирекция "Контрол и съгласувателна

 

дейност по опазване на паметниците на

 

културата"

19

 

                                   

 

УКАЗАНИЯ

 

С ОГЛЕД ПРЕЦИЗИРАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕДИРАНЕТО НА ПРЕПИСКИТЕ И ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКУМЕНТАЦИИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НИНКН ДАВА СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

 

ПРОЕКТНИТЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  ПО  РАЗДЕЛ V  ОТ ЗКН СЛЕДВА ДА СЕ КОМПЛЕКТОВАТ СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА НАРЕДБИ № 4 (ГЛ. 23) И №8 НА МРРБ И СЕ ЗАВЕЖДАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО С :

 

1.                   ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ /  ИЛИ ПЪЛНОМОЩНО.

2.                   ВИЗА (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СЪГЛАСНО ЧЛ.140, АЛ. 3 ОТ ЗУТ) – ОРИГИНАЛ И КОПИЕ.

3.                   АКТУАЛНА КЪМ ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТА ФОТОДОКУМЕНТАЦИЯ.

4.                   СВЕДЕНИЯ  И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДХОДНИ СЪГЛАСУВАНИ ДОКУМЕНТАЦИИ.

5.                   ПРОЕКТЪТ ПО ЧАСТ „КОНСТУКТИВНА” СЕ ПРЕДСТАВЯ С ПЕЧАТ НА ТЕХН. КОНТРОЛ И КОМПЛЕКТОВАН СЪС СТАТИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ.

 

                ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИФИКАТА НА ДЕЙНОСТТА ПО ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ СЕ КОМПЛЕКТОВАТ С РАБОТНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ СЪС СИЛУЕТИ И РАЗРЕЗИ, ИЗЯСНЯВАЩИ СЪВРЕМЕННАТА НАМЕСА В ИСТОРИЧЕСКАТА СРЕДА.

                ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗА АРХИВА НА НИНКН.