НИНКН  >  Новини  >  Становище относно приложение 7 на наредба за прилагане на подмярка 7.6 към чл. 28, ал. 1, т. 32 от раздел „III. Придружаващи общи документи“

Становище относно приложение 7 на наредба за прилагане на подмярка 7.6 към чл. 28, ал. 1, т. 32 от раздел „III. Придружаващи общи документи“

25.05.16 г., 11:37

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
    НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА  НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
       1125 София, ул.“Лъчезар Станчев” № 7, тел.: 02/4484811, E-mail: ninkn-sof@ninkn.bg

ДО
Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-РА

ОТНОСНО: Наредба за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,  възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., обн. в ДВ бр. 27/05.04.2016г.

        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРОЖАНОВ,
        Във връзка с документите, указани  в приложение 7 към чл. 28, ал. 1 от Наредбата, а именно т. 32 от раздел „III. Придружаващи общи документи“ към  „Заявлението за подпомагане“,  изискваща „Съгласуване по реда на Закона за културното наследство в случаите по чл. 147, ал. 3 и чл. 151, ал. 2 от Закона за устройство на територията (изисква се само за недвижимите културни ценности)“, Ви информираме за следното:
        В Националния институт за недвижимо културно наследство постъпват искания за допълване по чл. 147, ал. 3 от Закона за културното наследство /ЗКН/  и чл. 151, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  на вече издадени, съгласно раздел „IV Допълнителни документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за оценка“,  удостоверения за статута на обекти като архитектурно-строителни и/или художествени недвижими културни ценности. 
        Информираме Ви, че разпоредбите на  чл.147, ал. 3 от ЗКН и чл. 151, ал. 2 от ЗУТ нямат отношение към статута на обектите като недвижими културни ценности, а се отнасят към изискванията за съгласуване на проектите по реда на Закона за културното наследство с Министерството на културата.
        НИНКН няма основания да издава удостоверения по чл. 147, ал. 3 от ЗКН и чл. 151, ал. 2 от ЗУТ, или да допълва вече издадени удостоверения за статута на обектите като  недвижими културни ценности.
         Информираме Ви, че при издаване на удостоверенията се прави проверка и за статута на прилежащата на обектите територия и ако тя е със статут на групова недвижима културна ценност и/или в обхвата й се съдържат обекти със статут на археологически и/или други недвижими културни ценности, то тези обстоятелства се описват в издаденото удостоверение. 
 
                       

Търсене