НИНКН  >  Новини  >  Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в дирекция ЕМД

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в дирекция ЕМД

19.10.17 г., 0:00

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: “Главен експерт” в административно звено: Дирекция “Експертна и методическа дейност” в НИНКН

 

  ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Борислав Петков Абаджиев

Посочените кандидати трябва да се явят на ТЕСТ на 31.10.2017 г. /вторник/ от 13,30 часа в сградата на НИНКН – гр. София, ул. “Лъчезар Станчев” № 7

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Галина Николаева Чернаева - Гонова: Представените документи не удостоверяват продължителността на изискващият се професионален опит  за заемане на длъжността, посочено в т.І.2. от обявата. Не отговаря на изискванията на т.ІІ.2. от обявата.

 

Председател на конкурсната комисия:               арх.Жана Джугаланова ...............................

 

 

Търсене