НИНКН  >  Списъци на НКЦ с категория национално и световно значение

Списъци на НКЦ с категория национално и световно значение

Публикуваните списъци са изготвени на териториален принцип – по области, общини и населени места, съгласно чл. 41, ал. 7 от Наредба № 3 за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности (обнар. в ДВ, бр. 57 от 2019 г.).
Списъците съдържат данни от съхранявания в НИНКН Национален публичен регистър на недвижимите културни ценности, съдържащ всички актове до влизане в сила на Закона за културното наследство /ЗКН/ (ДВ, бр.19 от 2009 г.) за статута на обекти като недвижими паметници на културата /нeдвижими културни ценности по смисъла на чл. 59, ал. 4 от ЗКН, §10, ал. 1 и §12, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗКН/, и всички актове по чл. 58, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 2 и чл. 65, ал. 1 от ЗКН.
Данните за недвижимите културни ценности – адрес, квартал, планоснимачни номера и др. са към датата на придобиване на статута им.
Списъците се актуализират с данни от новопостъпилите актове и с данни от общините, които са предоставени в НИНКН съгласно §120, ал. 1 от ПЗР на ЗКН: „В двугодишен срок от влизането в сила на този закон общините предоставят на Националния институт за недвижимо културно наследство актуалните адреси и идентификаторите по Закона за кадастъра и имотния регистър на заварените обявени и декларирани недвижими паметници на културата, разположени на територията на съответната община“. Нанесените в червен цвят данни са предоставени по конкретни преписки от собствениците, от КККР и др. източници и не фигурират в документите за деклариране или за предоставяне на статут.
Съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН недвижимите археологически обекти притежават статут на НКЦ с категория „национално значение“ до установяването им като такива по реда на този закон. С Разпореждане на МС № 1711 от 22.10.1962 г. всички селищни и надгробни могили и средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата, по реда на чл. 4, ал. 1 от ЗПКМ /отм./, и съгласно §10, ал. 1 от ЗКН притежават статут на НКЦ с категория „национално значение“.
С писмо № 4349 от 04.12.1992 г. на НИПК всички възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на България във войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години са декларирани като исторически паметници на културата по смисъла на чл. 12 от ЗПКМ /отм./, и съгласно §12, ал. 1 от ЗКН притежават статут на НКЦ. С писмо № 545 от 27.02.2001 г. на НИПК е определен режим за опазването на археологическите обекти, които съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН притежават статут на археологически недвижими културни ценности с категория „национално значение“, и за които не са определени режими за опазването по реда на ЗКН.
НИНКН предоставя официален документ за статута на обект по смисъла на ЗКН, съгласно установения ред и „Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати“, одобрена с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2011г. (обнар. в ДВ, бр. 84/2011г.), изменение и допълнение - Постановление № 149 на Министерския съвет от 13 юли 2012 г. (обнар. в ДВ, бр. 55/2012г.). НИНКН е готов да отговори на възникнали въпроси относно данните в списъците на недвижимите културни ценности /Раздел „Контакти“/.

Област Благоевград

Област Бургас

Област Варна

Област Велико Търново

Област Видин

Област Враца.

Област Габрово.

Област Добрич.

Област Кърджали

Област Кюстендил

Област Ловеч

Област Монтана

Област Пазарджик.

Област Перник

Област Плевен

Област Пловдив

Област Разград

Област Русе

Област Силистра

Област Сливен

Област Смолян

Област София - град

Област Стара Загора

Област Търговище

Област Хасково

Област Шумен

Област Ямбол

Търсене