НИНКН  >  Наредби

Наредби

НАРЕДБА № 11 ЗА РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ КОНСЕРВАЦИОННИ И РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ ПО НЕДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

НАРЕДБА № 16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УВЕЛИЧЕНАТА СТОЙНОСТ И ВПИСВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

НАРЕДБА № Н000001 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИ

НАРЕДБА № Н3 ОТ 6 АПРИЛ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3

НАРЕДБА № Н-2 от 6.04.2011 г. за създаване, поддържане и предоставяне на информацията

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НИНКН

НАРЕДБА №3 от 10.07.2019

ФИШ № 1 ПО ЧЛ. 28 ОТ НАРЕДБА № 3 ОТ 10 ЮЛИ 2019 Г. НА МК

ФИШ № 2 ПО ЧЛ. 28 ОТ НАРЕДБА № 3 ОТ 10 ЮЛИ 2019 Г. НА МК

ФИШ № 3 ПО ЧЛ. 28 ОТ НАРЕДБА № 3 ОТ 10 ЮЛИ 2019 Г. НА МК

ФИШ № 4 ПО ЧЛ. 28 ОТ НАРЕДБА № 3 ОТ 10 ЮЛИ 2019 Г. НА МК

Търсене