ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ
В сила от 28.10.2011 г.
Приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г.
Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г.

Чл. 2. Националният институт за недвижимо културно наследство събира следните такси:
1. за извършването на писмена справка от Националния документален архивен фонд на недвижимите културни ценности:
а) за срок 10 дни - 10 лв. за една недвижима културна ценност;
б) за срок 24 часа - 20 лв. за една недвижима културна ценност;
2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) за издаване на заверени копия на документи от Националния документален архивен фонд на недвижимите културни ценности (НКЦ):
а) за копие на хартиен носител - 5 лв. за страница;
б) за извлечение от документи - 2,50 лв. за страница;
в) за копие на хартиен носител на технически документации, фотодокументации и фотограметрични заснемания от Националния документален архивен фонд на НКЦ:
аа) на техническа документация, включително архитектурни заснемания, инвестиционни проекти за консервация, реставрация и адаптация на НКЦ, силуетни планове, проекти за озеленяване и/или за благоустрояване, схеми, аналитични планове и концепции (на страница):
ааа) във формат А4 - 11,00 лв.;
ббб) във формат А3 - 17,00 лв.;
ввв) във формат А2 - 20,00 лв.;
ггг) във формат А1 - 24,00 лв.;
ддд) във формат А0 - 34,00 лв.;
бб) на фотодокументации:
ааа) снимки - 10,00 лв. за копие;
ббб) електронно копие от негатив - 14,00 лв. за кадър;
вв) на фотограметрични и геодезически планове на страница:
ааа) във формат А3 - 18,00 лв.;
ббб) във формат А2 - 24,00 лв.;
ввв) във формат А1 - 28,00 лв.;
ггг) във формат А0 - 38,00 лв.
3. за издаване на удостоверение за деклариран обект или със статут на недвижима културна ценност:
а) за срок 5 дни - 15 лв.;
б) за срок 24 часа - 25 лв.
4. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) За разглеждане на заявление за издаване на писмено становище за съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство:
а) на задания за устройствени схеми и планове:
аа) задание за подробен устройствен план (ПУП) на част от населено място (над 3 квартала) с единични НКЦ - 125 лв.;
бб) задание за ПУП на част от населено място (над 3 квартала) с единични и групови НКЦ - 169 лв.;
вв) задание за ПУП на населено място с единични НКЦ - 240 лв.;
гг) задание за ПУП на населено място с единични и групови НКЦ - 266 лв.;
дд) задание за общ устройствен план (ОУП) на населено място с единични и групови НКЦ - 300 лв.;
ее) задание за ОУП на община - 353 лв.;
жж) задание за районна устройствена схема (РУС) - 416 лв.;
зз) задание за план за опазване и управление (ПОУ) на единична НКЦ - 296 лв.;
ии) задание за ПОУ на групова НКЦ - 468 лв.;
б) на устройствени схеми и планове:
аа) ПУП на част от населено място (над 1 квартал) с единични НКЦ - 232 лв.;
бб) ПУП на част от населено място (над 1 квартал) с единични и групови НКЦ - 296 лв.;
вв) ПУП на населено място с единични НКЦ - 416 лв.;
гг) ПУП на населено място с единични и групови НКЦ - 468 лв.;
дд) ПУП на населено място с единични и групови НКЦ от национално значение - 518 лв.;
ее) ОУП на населено място - 556 лв.;
жж) ОУП на община - 665 лв.;
зз) за устройствени концепции по реда на чл. 126, ал. 1 ЗУТ - 452 лв.;
ии) РУС - 558 лв.;
кк) ПОУ на единична НКЦ - 376 лв.;
лл) ПОУ на групова НКЦ - 676 лв.;
в) на регулационни планове:
аа) план за регулация за 1 имот - 81 лв.;
бб) план за регулация до 3 имота - 104 лв.;
вв) план за регулация над 3 имота - 124 лв.;
гг) план за регулация за територия на 1 квартал - 141 лв.;
дд) план за регулация за част от населено място (над 1 квартал) с единични НКЦ - 165 лв.;
ее) план за регулация за част от населено място (над 1 квартал) с единични и групови НКЦ - 199 лв.;
жж) план за регулация на населено място с единични НКЦ - 249 лв.;
зз) план за регулация на населено място с единични и групови НКЦ - 269 лв.;
г) на застроителни планове:
аа) план за застрояване на 1 имот - 101 лв.;
бб) план за застрояване до 3 имота - 121 лв.;
вв) план за застрояване над 3 имота - 155 лв.;
гг) план за застрояване на 1 квартал - 175 лв.;
дд) план за застрояване за част от населено място (над 1 квартал) с единични НКЦ - 195 лв.;
ее) план за застрояване за част от населено място (над 1 квартал) с единични и групови НКЦ - 225 лв.;
жж) план за застрояване на населено място с единични НКЦ - 303 лв.;
зз) план за застрояване на населено място с единични и групови НКЦ - 361 лв.;
д) на допускане на изменение:
аа) на план за регулация:
ааа) план за регулация за 1 имот - 81 лв.;
ббб) план за регулация до 3 имота - 104 лв.;
ввв) план за регулация над 3 имота (част от квартал) - 124 лв.;
ггг) план за регулация за територията на 1 квартал - 169 лв.;
бб) на план за застрояване:
ааа) план за застрояване за 1 имот - 64 лв.;
ббб) план за застрояване до 3 имота - 74 лв.;
ввв) план за застрояване над 3 имота (част от квартал) - 98 лв.;
ггг) план за застрояване на 1 квартал - 146 лв.;
вв) на регулация и на застрояване:
ааа) план за застрояване и за регулация за 1 имот - 141 лв.;
ббб) план за застрояване и за регулация до 3 имота - 201 лв.;
ввв) план за застрояване и за регулация над 3 имота (част от квартал) - 225 лв.;
ггг) план за застрояване и за регулация на 1 квартал - 300 лв.;
е) на РУП със силуети:
аа) до 3 имота:
ааа) с НКЦ без определена категория или с категории за сведение и с ансамблово значение - 121 лв.;
ббб) с НКЦ с категории местно и национално и местно значение - 165 лв.;
бб) над 3 имота:
ааа) с НКЦ без определена категория или с категории за сведение и с ансамблово значение - 191 лв.;
ббб) с НКЦ с категории местно и национално и местно значение - 225 лв.;
ж) на обемно устройствено проучване, обхващащо имота - обект на проект