Атлас на недвижимите културни ценности

Поради големия брой недвижими културни ценности на територията на Република България (около 40 000), атласът е в процес на изготвяне. Началото е поставено и Атласът ще бъде допълван ежеседмично или два пъти месечно. Можете да се запознаете с организацията на „Атлас на недвижимите ценности“ тук.
На този етап са достъпни всички недвижими културни ценности, вписани в „Списък на световното наследство“ и археологическите резервати, съгласно “Списък на резерватите” към чл. 50, ал. 3 от ЗКН. Също така са достъпни и около 10-15% от обектите с определени граници и предписания на опазване съгласно българското законодателство. Всички тези обекти са отбелязани с плътни точки.
Част от останалите обекти са въведени в базата данни, но само като координати и информация за обектите. Те са разделени в две групи като маркиращият знак на картата е точка без запълване, съответно в червено за обектите НКЦ и в сиво за обектите в пещери. Разделянето е обусловено от специфичния статут на пещерите.
Пожелаваме Ви приятно и ползотворно използване на „Атлас на недвижимите културни ценности“!


Екип разработващ „Атлас на недвижимите културни ценности“: д-р Алета Гуадели, Виктория Халева и арх. Антонела Карапанджева.


За достъп до атласа последвайте този линк: https://experience.arcgis.com/experience/ea1ff016b21b4a2c91c329489e8aad72

В тестовия период екипът ще приема мнения и препоръки на имейл atlas@ninkn.bg.

 

 

***Този сайт(Атлас на недвижимите културни ценности) е информативен и не премахва нуждата от съгласуване по реда и условията на чл. 80, 83 и 84 от Закона за културното наследство.
Авторските права за използване на „Атлас на недвижимите културни ценности“ са на Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/.
Авторските права за слой „Кадастрална карта“ са на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като данните са от „Национален портал за пространствени данни“ (https://inspireportal.egov.bg/geonetwork/srv/bul/catalog.search#/metadata/dff067ef-3f35-4921-8f3f-040a745550ae).

Търсене