Последни новини

ОБЯВЛЕНИЕ съгласно препоръки на Националния оперативен щаб за короновируса във връзка с дейността на администрациите

13.03.20 г., 0:00

За периода, гласуван от Народното събрание като извънредно положение – до 13 април 2020 г., препоръчваме на физическите и юридически лица да използват следните начини за заявяване на административни услуги, предоставяни от Национален институт за недвижимо културно наследство от Административния регистър на услугите 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ:

•    2789 Изготвяне на становище във връзка със съгласуване на планове за опазване и управление, устройствени схеми и планове и специфичните правила и нормативи към тях, както и заданията за тяхното изготвяне за защитени територии на недвижимото културно наследство

•    2790 Изготвяне на становище във връзка със съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство

За предоставяне на услугите е необходимо попълване на заявление за съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН), което потребителите на административни услуги могат да изтеглят от: http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/12 .
Попълненото и подписано заявление се подава заедно с документацията чрез:
1. Системата за сигурно електронно връчване – портала https://egov.bg/ в PDF формат, която дава автоматична информация за входящ номер на потребителя.
2. Сканирано на email - delovodstvo@ninkn.bg  в PDF формат, като заявителят получава информация за входящия номер на преписката след регистрацията ѝ.
3. Получено на хартиен носител по поща или чрез куриер на адреса на НИНКН – ул. „Лъчезар Станчев“ 7, гр. София.
След регистриране на преписката искането за намеса/инвестиционният проект ще бъде разгледано в определения от ЗКН срок.
NB! ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, ПОСТЪПИЛИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ:
За финализиране на съгласувателната процедура, съгласно чл.84, ал. 1 от същия закон, следва да се предостави проектната документация на хартиен носител в минимум два екземпляра, един от които остава за попълване на архивния фонд на НИНКН. За момента, в който ще се наложи наличието на хартиената документация, както и реда, по който да се предостави, ще бъде уведомяван заявителя на посочен от него email адрес или чрез посочен тел. номер за връзка.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:
•    1598 Издаване на удостоверения от Националния регистър за статута на недвижимите културни ценности

Необходимо попълване на заявление, което потребителите на административни услуги могат да изтеглят от: http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/12
Попълненото и подписано заявление се подава чрез:
1. Системата за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/ , която дава автоматична информация за входящ номер на потребителя.
2. Сканирано на email - delovodstvo@ninkn.bg в НИНКН, като заявителят получава информация за входящия номер на преписката след регистрацията ѝ.
3. Получено на хартиен носител по поща или чрез куриер на адреса на НИНКН – ул. „Лъчезар Станчев“ 7, гр. София.
NB! ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТАТУТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА, както следва:
- за срок 5 дни - 15 лв.
- за срок 24 часа - 25 лв.
съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290 от 20.10.2011г., Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г.
Искането за издаване на удостоверение ще бъде удовлетворено в нормативно определения срок и в съответствие със заявлението. При заявено желание, сканиран документът може да бъде изпращан и на посочен e-mail.
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:
•    1371 Извършване на справка от Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности


Необходимо попълване на заявление, което потребителите на административни услуги могат да изтеглят от: http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/12
Попълненото и подписано заявление се подава чрез:
1. Системата за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/ , която дава автоматична информация за входящ номер на потребителя.
2. Сканирано на email - delovodstvo@ninkn.bg в НИНКН, като заявителят получава информация за входящия номер на преписката след регистрацията ѝ.
3. Получено на хартиен носител по поща или чрез куриер на адреса на НИНКН – ул. „Лъчезар Станчев“ 7, гр. София.
NB! ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПИСМЕНА СПРАВКА КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА, както следва:
- за срок 10 дни - 10 лв. за една недвижима културна ценност;
- за срок 24 часа - 20 лв. за една недвижима културна ценност,
съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290 от 20.10.2011г., Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г.
Искането за извършването на писмена справка ще бъде удовлетворено в нормативно определения срок и в съответствие със заявлението. При заявено желание, сканиран документът може да бъде изпращан и на посочен e-mail.
ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

•    714 Издаване на заверени копия от документи от Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности

НИНКН е на разположение да информира за съдържанието на документация или да предоставя опис на документация, съхранявана в НДА по предварително подадено запитване на електронната поща на архива на НИНКН: archive@ninkn.bg , телефон: 024484812 – отдел „РАФИС“ в НИНКН. След запознаване с предоставения опис, гражданите, които желаят да получат копия от предварително заявена документация, ще могат да го направят след като заплатят дължимите за това такси съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г. (Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г.).

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ, МОЖЕ ДА СВЪРЖЕТЕ С НИНКН НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ НА ЕЛЕКТРОННАТА НИ СТРАНИЦА http://ninkn.bg/ .

ОБЯВЛЕНИЕ съгласно препоръки на Националния оперативен щаб за короновируса във връзка с дейността на администрациите

13.03.20 г., 0:00

За периода, гласуван от Народното събрание като извънредно положение – до 13 април 2020 г., препоръчваме на физическите и юридически лица да използват следните начини за заявяване на административни услуги, предоставяни от Национален институт за недвижимо културно наследство от Административния регистър на услугите 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ:

•    2789 Изготвяне на становище във връзка със съгласуване на планове за опазване и управление, устройствени схеми и планове и специфичните правила и нормативи към тях, както и заданията за тяхното изготвяне за защитени територии на недвижимото културно наследство

•    2790 Изготвяне на становище във връзка със съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство

За предоставяне на услугите е необходимо попълване на заявление за съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН), което потребителите на административни услуги могат да изтеглят от: http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/12 .
Попълненото и подписано заявление се подава заедно с документацията чрез:
1. Системата за сигурно електронно връчване – портала https://egov.bg/ в PDF формат, която дава автоматична информация за входящ номер на потребителя.
2. Сканирано на email - delovodstvo@ninkn.bg  в PDF формат, като заявителят получава информация за входящия номер на преписката след регистрацията ѝ.
3. Получено на хартиен носител по поща или чрез куриер на адреса на НИНКН – ул. „Лъчезар Станчев“ 7, гр. София.
След регистриране на преписката искането за намеса/инвестиционният проект ще бъде разгледано в определения от ЗКН срок.
NB! ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, ПОСТЪПИЛИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ:
За финализиране на съгласувателната процедура, съгласно чл.84, ал. 1 от същия закон, следва да се предостави проектната документация на хартиен носител в минимум два екземпляра, един от които остава за попълване на архивния фонд на НИНКН. За момента, в който ще се наложи наличието на хартиената документация, както и реда, по който да се предостави, ще бъде уведомяван заявителя на посочен от него email адрес или чрез посочен тел. номер за връзка.

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:
•    1598 Издаване на удостоверения от Националния регистър за статута на недвижимите културни ценности

Необходимо попълване на заявление, което потребителите на административни услуги могат да изтеглят от: http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/12
Попълненото и подписано заявление се подава чрез:
1. Системата за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/ , която дава автоматична информация за входящ номер на потребителя.
2. Сканирано на email - delovodstvo@ninkn.bg в НИНКН, като заявителят получава информация за входящия номер на преписката след регистрацията ѝ.
3. Получено на хартиен носител по поща или чрез куриер на адреса на НИНКН – ул. „Лъчезар Станчев“ 7, гр. София.
NB! ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТАТУТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА, както следва:
- за срок 5 дни - 15 лв.
- за срок 24 часа - 25 лв.
съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290 от 20.10.2011г., Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г.
Искането за издаване на удостоверение ще бъде удовлетворено в нормативно определения срок и в съответствие със заявлението. При заявено желание, сканиран документът може да бъде изпращан и на посочен e-mail.
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:
•    1371 Извършване на справка от Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности


Необходимо попълване на заявление, което потребителите на административни услуги могат да изтеглят от: http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/12
Попълненото и подписано заявление се подава чрез:
1. Системата за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/ , която дава автоматична информация за входящ номер на потребителя.
2. Сканирано на email - delovodstvo@ninkn.bg в НИНКН, като заявителят получава информация за входящия номер на преписката след регистрацията ѝ.
3. Получено на хартиен носител по поща или чрез куриер на адреса на НИНКН – ул. „Лъчезар Станчев“ 7, гр. София.
NB! ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПИСМЕНА СПРАВКА КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА, както следва:
- за срок 10 дни - 10 лв. за една недвижима културна ценност;
- за срок 24 часа - 20 лв. за една недвижима културна ценност,
съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290 от 20.10.2011г., Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г.
Искането за извършването на писмена справка ще бъде удовлетворено в нормативно определения срок и в съответствие със заявлението. При заявено желание, сканиран документът може да бъде изпращан и на посочен e-mail.
ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

•    714 Издаване на заверени копия от документи от Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности

НИНКН е на разположение да информира за съдържанието на документация или да предоставя опис на документация, съхранявана в НДА по предварително подадено запитване на електронната поща на архива на НИНКН: archive@ninkn.bg , телефон: 024484812 – отдел „РАФИС“ в НИНКН. След запознаване с предоставения опис, гражданите, които желаят да получат копия от предварително заявена документация, ще могат да го направят след като заплатят дължимите за това такси съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г. (Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г.).

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ, МОЖЕ ДА СВЪРЖЕТЕ С НИНКН НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ НА ЕЛЕКТРОННАТА НИ СТРАНИЦА http://ninkn.bg/ .

ИНСТРУКЦИЯ ОТНОСНО РЕЖИМ ЗА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

11.03.20 г., 0:00


Приложение към Заповед № РД-89/09.03.2020 г.
на директора на НИНИН


УТВЪРДИЛ:………………………
 
АРХ. ДАНИЕЛА ДЖУРКОВАИНСТРУКЦИЯ ОТНОСНО РЕЖИМ ЗА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ1. Режим за достъп до звеното за административно обслужване „деловодство“, намиращо се на партерния етаж на административната сграда на НИНКН с адрес – ул. „Лъчезар Станчев“ № 7, гр. София:
Работното време на „деловодството“ остава непроменено, при спазване изискванията на Наредбата за административно обслужване – всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.
Преустановяват се масовите струпвания на граждани/потребители на административни услуги.
С цел спазване на респираторна хигиена в работното помещение, се допуска влизане и обслужване на всеки клиент един по един и при спазване на безопасно разстояние на контакт от поне един метър.
Да се спазват мерките, препоръчани от Световната здравна организация, Министерство на здравеопазването и РЗИ.
Лица със симптоми като кашлица, респираторни затруднения и други, индикиращи риск от заболяване с COVID-19, следва да влизат в обособеното звено за административно обслужване със съответните предпазни средства – маски и други.
Препоръчително е гражданите да си останат у дома и да ограничат контакта си с други лица, дори и при наличие на леки симптоми на COVID-19, като проява на гражданска и обществена отговорност.
Работното място следва да се поддържа чисто и хигиенично, като повърхностите (бюра и маси) и предметите (телефони, клавиатури) трябва да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант.
Да се поддържа засилен режим на почистване и дезинфекция на повърхностите и зоните, които се намират в контакт с открити части на тялото до 3-4 пъти дневно.
Да се осигурява регулярно и ефективно проветряване на работните помещения.
Насърчава се поддържането на добра лична хигиена, в това число – честото измиване на ръце и дезинфекция при всяка потенциална възможност/риск от замърсяване и/или зараза, както и използване на индивидуални/еднократни средства за подсушаване на ръце.
Осигуряване на оптимални условия за работа и микроклиматични фактори на работната среда в съответствие с нормативните изисквания.
Засилен контрол на сградата и отделните обособени в нея обекти по отношение на предприетите мерки и действия за недопускане риск за здравето и разпространение на COVID-19 и други заразни заболявания.
На достъпно за гражданите място в звеното за административно обслужване, на входа, на касата и на електронната страница на института - http://ninkn.bg/ да се поставят обозначения за предпазните мерки, които следва да съблюдават.
2. Режим за достъп до Националния документален архив (НДА) на НИНКН:
Във връзка със Заповед № РД-89/09.03.2020 г. на директора на НИНИН се отменя приемното време на Националния документален архив на института за работа с граждани с цел да се преустановят и ограничат масови мероприятия до второ нареждане.
Преустановява се използването на читалнята на НИНКН.
НИНКН е на разположение да информира за съдържанието на документация или да предоставя опис на документация, съхранявана в НДА по предварително подадено запитване на електронната поща на архива на НИНКН: archive@ninkn.bg , телефон: 024484812 – отдел „РАФИС“ в НИНКН. След запознаване с предоставения опис, гражданите, които желаят да получат копия от предварително заявена документация, ще могат да го направят след като заплатят дължимите за това такси съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г. (Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г.).
3. Режим за достъп до касата на НИНКН във връзка със заплащане на дължими такси:
Преустановяват се плащанията в брой до второ нареждане.
Гражданите ще могат да заплащат дължимите такси по банков път – IBAN: BG26UNCR96603120024515, банков код: UNCRBGSF или посредством ПОС терминал, достъпен в звеното за административно обслужване „деловодство“, намиращо се на партерния етаж на административната сграда на НИНКН с адрес – ул. „Лъчезар Станчев“ № 7, гр. София.


Изготвил: К. Георгиева, ст. юрисконсулт

Събитие организирано от НИНКН и ОИ "Старинен Пловдив"

В уикенда 21 – 22 септември, в двора на Къща Клианти, по случай честванията на Празници на Стария град 2019, проведени под мотото „От огъня - огън“, Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), съвместно с домакина - Общински институт „Старинен Пловдив“ организираха две събития: детска работилница „Оцвети Старинен Пловдив” и фотоизложба с архивни кадри, озаглавена „Къщи в ретроспекция“ (продължава до 25.09.2019г.). Детската работилница посрещна над 60 деца, които заедно оцветяваха уличните фасади на две емблематичните къщи от Старинен Пловдив – Къща Недкович и Къщата на Георги Мавриди, по - позната като Къща Ламартин.Обагряйки с цветни моливи черно – белите архитектурни заснемания, децата научиха какво е „клюкарник“ и къде се е намирал, откриваха приказните сюжети с лъвове и мечки във фронтоните на прозорците на къщите от Старинен Пловдив, разбраха кой е Ламартин и защо цяла къща в Стария град е наименувана на него, избираха цветовете за нарисуваните колони върху фасадите със замах и заедно създадоха приказно – уникални силуети. Входът на събитието беше безплатен, като всяко дете получи заслужена награда за това, че оцвети Старинен Пловдив.Като специален комплимент от домакина на събитието на 21 Септември /събота/ от 15:00 до 17 : 30 се проведе опознавателен тур из къщи от Старинен Пловдив, за което благодарим на екипа на ОИ Старинен Пловдив и по – специално на Албена Добрилова и Драган Тенов. Те ни въведоха в света на архитектурата и декорацията на Стария град, показвайки своето голямо отношение и любов.Фотоизложба на архивни черно - бели снимки на къщи от Старинен Пловдив, носеща заглавието „Къщи в ретроспекция“ представи три къщи – Къща Недкович, Къща Верен Стамболян и Къщата на Георги Мавриди. Всяка една от тях бе представена с няколко архивни фотографии с акцент – времето преди реставрацията им. „Къщи в ретроспекция“ е с вход свободен и ще можете да я разгледате до 25.09.2019г.в екзпозиционната зала на Къща Клианти.С благодарност към Общински институт „Старинен Пловдив“. Линк на събитието: https://www.facebook.com/events/1029957730689401/ Прочети

Търсене