НИНКН  >  Новини

Новини

Плащане на услугите предоставяни от НИНКН посредством ПОС терминал.

22.07.16 г., 9:25

Вече можете да заплащате услугите предоставени Ви от НИНКН посредством ПОС терминал. Услугата по заплащането е безплатна от страна на НИНКН.

Read more

Деловодна справка през интернет

1.08.18 г., 0:00

От 1.08.2018г. можете да правите проверка на състоянието на подадените след 01.08.2018г.  от Вас заявления онлайн, през сайта на НИНКН на адрес: http://ninkn.bg:8088/acsdocrep/

 

Read more

Отменя се приемното време на Националния документален архив на НИНКН

9.03.20 г., 0:00

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от ПУДНИНКН във връзка със заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед РД 89/09.03.2020 на директора на НИНКН, се отменя приемното време на Националния документален …

Read more

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с Инструкция относно режима за достъп на граждани до Национален институт за недвижимо културно наследство

11.03.20 г., 0:00

•    Във връзка със Заповед № РД-89/09.03.2020 г. на директора на НИНИН се отменя приемното време на Националния документален архив на института за работа с граждани с цел да се преустановят и ограничат масови мероприятия до второ нареждане.
•    Пр…

Read more

ИНСТРУКЦИЯ ОТНОСНО РЕЖИМ ЗА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

11.03.20 г., 0:00


Приложение към Заповед № РД-89/09.03.2020 г.
на директора на НИНИН


УТВЪРДИЛ:………………………
 
АРХ. ДАНИЕЛА ДЖУРКОВАИНСТРУКЦИЯ ОТНОСНО РЕЖИМ ЗА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО АДМИНИСТРАТ…

Read more

ОБЯВЛЕНИЕ съгласно препоръки на Националния оперативен щаб за короновируса във връзка с дейността на администрациите

13.03.20 г., 0:00

За периода, гласуван от Народното събрание като извънредно положение – до 13 април 2020 г., препоръчваме на физическите и юридически лица да използват следните начини за заявяване на административни услуги, предоставяни от Национален институт за нед…

Read more

ОБЯВЛЕНИЕ съгласно препоръки на Националния оперативен щаб за короновируса във връзка с дейността на администрациите

13.03.20 г., 0:00

За периода, гласуван от Народното събрание като извънредно положение – до 13 април 2020 г., препоръчваме на физическите и юридически лица да използват следните начини за заявяване на административни услуги, предоставяни от Национален институт за нед…

Read more

УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл.26 ал. 1 от АПК от 25.09.2020

28.09.20 г., 0:00

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам за следното:

Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), във връзка с писмо вх. ЛФ   г. на НАГ-СО започва производство по…

Read more

Отмяна на приемното време на Националния документален архив /НДА/ на НИНКН

27.11.20 г., 0:00

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед №РД-148/27.11.2020г. на директора на НИНКН, във връзка със Заповед №РД-01-648/10.11.2020г. на министъра на здравеопазването се отменя приемното време на архива до второ нареждане. Достъпът на граждани до док…

Read more

УВЕДОМЛЕНИЕ по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК

26.11.20 г., 0:00

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам за следното:

Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), във връзка с писмо вх. № 0700-564/24.07.2020 г. на НАГ-СО започв…

Read more

Отмяна на административна услуга (справка за срок от 24 часа).

9.12.20 г., 0:00

Във връзка с противоемидемиологичните мерки в НИНКН се отменя извършването на административна услуга - справка за срок от 24 часа. Услугата се отменя до второ нареждане.

Read more

НИНКН

10.02.21 г., 0:00

Във връзка с преместването на НИНКН на нов адрес ви уведомяваме, че считано от 15.02.2021г. документи ще се приемат/получават на новият адрес на НИНКН: гр. София, ул. Александър Стамболийски 17.

Read more

Обява за работа длъжност Главен специалист

4.03.21 г., 0:00

1. Националният институт за недвижимо културно наследство търси да назначи Главни специалисти с познания в областта на историята на архитектурата, урбанистиката, изкуството и стилознанието – 5 щатни бройки в дирекция „Изучаване, регистри, Национален…

Read more

Промяна на заявление по чл. 84

4.06.21 г., 0:00

Уведомяваме ви, че считано от 07.06.2021 (понеделник) във връзка със заповед РД09-476 / 03.06.2021, се променя формата и изискванията за подаване на документи по чл. 84.

Целият текст на заповедта в pdf формат

Read more

Приемно време на читалнята на НДА при НИНКН

7.06.21 г., 0:00

Уведомяваме ви, че съглано заповед РД-170/01.06.2021г. на директора на НИНКН се определя следното приемно време на читалнята на НДА на НИНКН както следва:

Всяка сряда от 14.00 до 17.00 в помещението находящо се на партерния етаж на сградата на Мини…

Read more

Търсене