НИНКН  >  Новини  >  ИНСТРУКЦИЯ ОТНОСНО РЕЖИМ ЗА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ИНСТРУКЦИЯ ОТНОСНО РЕЖИМ ЗА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

11.03.20 г., 0:00


Приложение към Заповед № РД-89/09.03.2020 г.
на директора на НИНИН


УТВЪРДИЛ:………………………
 
АРХ. ДАНИЕЛА ДЖУРКОВАИНСТРУКЦИЯ ОТНОСНО РЕЖИМ ЗА ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ1. Режим за достъп до звеното за административно обслужване „деловодство“, намиращо се на партерния етаж на административната сграда на НИНКН с адрес – ул. „Лъчезар Станчев“ № 7, гр. София:
Работното време на „деловодството“ остава непроменено, при спазване изискванията на Наредбата за административно обслужване – всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.
Преустановяват се масовите струпвания на граждани/потребители на административни услуги.
С цел спазване на респираторна хигиена в работното помещение, се допуска влизане и обслужване на всеки клиент един по един и при спазване на безопасно разстояние на контакт от поне един метър.
Да се спазват мерките, препоръчани от Световната здравна организация, Министерство на здравеопазването и РЗИ.
Лица със симптоми като кашлица, респираторни затруднения и други, индикиращи риск от заболяване с COVID-19, следва да влизат в обособеното звено за административно обслужване със съответните предпазни средства – маски и други.
Препоръчително е гражданите да си останат у дома и да ограничат контакта си с други лица, дори и при наличие на леки симптоми на COVID-19, като проява на гражданска и обществена отговорност.
Работното място следва да се поддържа чисто и хигиенично, като повърхностите (бюра и маси) и предметите (телефони, клавиатури) трябва да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант.
Да се поддържа засилен режим на почистване и дезинфекция на повърхностите и зоните, които се намират в контакт с открити части на тялото до 3-4 пъти дневно.
Да се осигурява регулярно и ефективно проветряване на работните помещения.
Насърчава се поддържането на добра лична хигиена, в това число – честото измиване на ръце и дезинфекция при всяка потенциална възможност/риск от замърсяване и/или зараза, както и използване на индивидуални/еднократни средства за подсушаване на ръце.
Осигуряване на оптимални условия за работа и микроклиматични фактори на работната среда в съответствие с нормативните изисквания.
Засилен контрол на сградата и отделните обособени в нея обекти по отношение на предприетите мерки и действия за недопускане риск за здравето и разпространение на COVID-19 и други заразни заболявания.
На достъпно за гражданите място в звеното за административно обслужване, на входа, на касата и на електронната страница на института - http://ninkn.bg/ да се поставят обозначения за предпазните мерки, които следва да съблюдават.
2. Режим за достъп до Националния документален архив (НДА) на НИНКН:
Във връзка със Заповед № РД-89/09.03.2020 г. на директора на НИНИН се отменя приемното време на Националния документален архив на института за работа с граждани с цел да се преустановят и ограничат масови мероприятия до второ нареждане.
Преустановява се използването на читалнята на НИНКН.
НИНКН е на разположение да информира за съдържанието на документация или да предоставя опис на документация, съхранявана в НДА по предварително подадено запитване на електронната поща на архива на НИНКН: archive@ninkn.bg , телефон: 024484812 – отдел „РАФИС“ в НИНКН. След запознаване с предоставения опис, гражданите, които желаят да получат копия от предварително заявена документация, ще могат да го направят след като заплатят дължимите за това такси съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г. (Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г.).
3. Режим за достъп до касата на НИНКН във връзка със заплащане на дължими такси:
Преустановяват се плащанията в брой до второ нареждане.
Гражданите ще могат да заплащат дължимите такси по банков път – IBAN: BG26UNCR96603120024515, банков код: UNCRBGSF или посредством ПОС терминал, достъпен в звеното за административно обслужване „деловодство“, намиращо се на партерния етаж на административната сграда на НИНКН с адрес – ул. „Лъчезар Станчев“ № 7, гр. София.


Изготвил: К. Георгиева, ст. юрисконсулт

За повече информация моля вижте: http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/23

Търсене