Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА НИНКН 


1. Издаване на писмена справка  от  Националния документален архивен фонд на недвижимите културни ценности:

Правно основание: чл. 19 от Закона за недвижимото наследство, чл. 4 от  Правилника за устройството и дейността на НИНКН /ПУДНИНКН/

Цел на услугата: да бъдат информирани физически и юридически лица за статута на недвижимите културни ценности и наличие на архивни материали за  тях  с цел  популяризирането и опазването им.

Процедура по извършване на административната услуга: 

• компетентен орган: НИНКН

• заявител: физически и юридически лица

• нормативно определени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответния административен акт: всеки гражданин има право на достъп до информацията Необходими документи: заявление

Такси: съгласно чл. 2, т. 1 от Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършването на услуги и за издаването на документи и дубликати;

Образец на заявление: по образец или писмено заявление със свободен текст или устно запитване /образец1/ 


2. Издаване на заверени копия на документи от Националния документален архивен фонд на недвижимите културни ценности:

Правно основание: чл. 19 от Закона за недвижимото наследство, чл. 4 от ПУДНИНКН

Цел на услугата: Да се използва съхраняваната в архива на НИНКН документация за недвижимите културни ценности - за тяхното изучаване, популяризиране и  опазване.

Процедура по извършване на административната услуга: 

• компетентен орган: НИНКН

• заявител: физически и юридически лица

• нормативно определени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответния административен акт: всеки гражданин има право на достъп до информацията,  без да се засягат интересите на трети лица. В приемното време на Националния документален архив на НИНКН – вторник и сряда от 14.00ч.  до 16.00ч.  заявителите могат да получат достъп до интересуващите ги документи, след подаване на заявление. 

Необходими документи: заявление по образец, или свободен текст. 

Такси: съгласно чл. 2, т. 2 Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“ за извършването на услуги и за издаването на документи и дубликати; Образец на заявление /образец2/ 


3.Издаване на удостоверение за статут на недвижима културна ценност:

Правно основание: чл. 19 от Закона за недвижимото наследство, чл. 4 от ПУДНИНКН и чл. 24  от Наредбата за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на Националния документален архив на Националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеите

Цел на услугата:  собствениците да бъдат удостоверени за статута на  притежаваната от тях недвижима културна ценност.

Процедура по извършване на административната услуга: 

• компетентен орган: НИНКН

• заявител: собствениците или упълномощени от тях лица.

• Нормативно определени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответния административен акт:     заявителите могат да бъдат само заинтересовани лица. 

Необходими документи: заявление и копие от документ за собственост. 

Такси: съгласно чл. 2, т. 3 Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършването на услуги и за издаването на документи и дубликати;

Образец на заявление /образец3/ 


4. Издаване на писмено становище за съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство:

Правно основание: чл. 19 чл.80, чл.82 и  чл.83  от Закона за недвижимото наследство, чл. 4 от ПУДНИНКН.

Цел на услугата: необходимост от опазване на териториите и обектите на недвижимото културно наследство и на охранителните им зони.

Процедура по извършване на административната услуга: 

• компетентен орган: министърът на културата, или оправомощени от него длъжностни лица съгласно чл. 84, ал. 1от ЗКН, след писменото становище на  НИНКН съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗКН.

• заявител: възложител – собственикът на имота; лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот; лице,
което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон; кметът или главният архитект на общината – служебно; областният управител.

• нормативно определени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответния административен акт: устройствените схеми и планове да отразяват границите и охранителните зони на недвижимата културна ценност и да са изготвени в съответствие с изискванията за опазване на недвижимото културно наследство; устройствените схеми или планове да са изготвени в съответствие с изискванията ня Наредба №8 на МРРБ от 14.06.2001г. /ДВ, бр.57/26.06.2001г./ за обхвата и съдържанието на устройствените схеми и планове; за подробните устройствени планове  да има издаден съответен документ за допускане на тяхното изготвяне; инвестиционният проект да отговаря на предписанията за опазване, поставени от НИНКН; инвестиционният проект да е изготвен в съответствие с действащ подробен устройствен план; за проекта да има издадена виза за проектиране; инвестиционният проект да е изготвен в съответствие с Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ бр. 51/2001 г.) и по-специално – в съответствие с Глава 23 от тази наредба; строежът да е изпълнен в съответствие със съгласуван от НИНКН проект. 

Необходими документи: копие от документ за собственост; документи удостоверяващи  учредено право на строеж в чужд имот или на лице, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон; документ за упълномощняване,в случаите когато заявителят е упълномощил друго лице  и  други необходимите документи, съгласно обема и съдържанието на внесената документация. 

Такси: съгласно чл. 2, т. 4 Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършването на услуги и за издаването на документи и дубликати;

Образец на заявление /образец4

Търсене