НИНКН  >  Новини  >  Обява за работа длъжност Главен специалист

Обява за работа длъжност Главен специалист

4.03.21 г., 0:00

1. Националният институт за недвижимо културно наследство търси да назначи Главни специалисти с познания в областта на историята на архитектурата, урбанистиката, изкуството и стилознанието – 5 щатни бройки в дирекция „Изучаване, регистри, Национален документален архивен фонд“. Основни задължения за  длъжността са: издирване, изучаване и оценка на културната и научна стойност и обществена значимост на архитектурни обекти и ансабли с цел тяхната регистрация като недвижими културни ценности.
Изисквания за заемане на длъжността: висше образование –     магистър със специалност „Архитектура“, две години професионален опит по специалността.
Необходими документи: писмено заявление; CV; оригинал и копия от документи, удостоверяващи придобити образователно-квалификационни степени, специализации и допълнителни квалификации.
Документите се представят в 30 - дневен срок  от публикуване на обявлението в деловодството на НИНКН в сградата на бул. „Ал. Стамболийски“ № 7.  Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.
Телефон за връзка 02 4484833

2. Националният институт за недвижимо културно наследство търси да назначи Главни специалисти с познания в областта на историята на архитектурата, урбанистиката, изкуството и стилознанието – 7 щатни бройки в дирекция “Териториално-устройствена защита и мониторинг”. Основни задължения за  длъжността са: подпомага министъра на културата при осъществяване на правомощията му при провеждане  на държавната политика в областта на опазването на недвижимото културно наследство. Осъществява експертни функции в областта на териториално-устройствената защита на недвижимото културно наследство.
Изисквания за заемане на длъжността:
- висше образование магистър по специалността „Геодезия и фотограметрия“, две години професионален опит по специалността – 1 щатна бройка.
- висше образование магистър със специалност „Архитектура“, две години професионален опит по специалността – 6 щатни бройки.
Необходими документи: писмено заявление; CV; оригинал и копия от документи, удостоверяващи придобити образователно-квалификационни степени, специализации и допълнителни квалификации, компютърна грамотност, владеене на чужд език.
Документите се представят в 30 - дневен срок  от публикуване на обявлението в деловодството на НИНКН в сградата на бул. „Ал. Стамболийски“ № 17. 
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.
Телефон за връзка 02 4484833

 

Търсене