АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПОСОЧЕНИ В РЕГИСТЪР НА УСЛУГИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР

1.Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2.Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

3.Предоставяне на достъп до обществена информация

4.Извършване на справка от Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности

5.Издаване на заверени копия от документи от Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности

6.Издаване на удостоверения от Националния регистър за статута на недвижимите културни ценности

7.Изготвяне на становище във връзка със съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство – вътрешна административна услуга

8. Изготвяне на становище във връзка със съгласуване на планове за опазване и управление, устройствени схеми и планове и специфичните правила и нормативи към тях, както и заданията за тяхното изготвяне за защитени територии на недвижимото културно наследство – вътрешна административна услуга

 


1.Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
•    Уникален идентификатор на административната услуга, съгласно Регистър на услугите в Административния регистър: 2134.
•    Правно основание за предоставянето на административната услуга: Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 3 и Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в.
•    Орган, който предоставя административната услуга: Национален институт за недвижимо културно наследство.
•    Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:
Дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността", деловодство.
Работно време: от понеделник до петък от 9:00 часа до 17:30 часа.
Адрес: гр. София 1000, бул. „Александър Стамболийску“ № 17, Национален институт за недвижимо културно наследство
Централен телефон и факс: 02/ 44 848 11
Електронен адрес: ninkn-sof@ninkn.bg
•    Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
Предоставяне на административната услуга – отправено запитване в устна форма, постъпило запитване на електронна поща или подаване на заявление (няма утвърден образец). Срок за предоставяне – 14 дневен.
Писменото заявление се подава лично, чрез упълномощено лице, или по електронна поща (свободен текст) и трябва да съдържа: имена на лицето, адрес, телефон за връзка, точно описание на искането, представени документи (заявление от лицето и копие от трудова или служебна книжка).
•    Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Няма утвърдени.
•    Начини на заявяване на услугата: Със заявление на гише в звено за административно обслужване; Със заявление по електронна поща;  Със заявление по пощата;  Устно, на гише в звено за административно обслужване.
•    Ниво на предоставяне на административната услуга:
Ниво 1: Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Интернет адрес, на който се предоставя: http://ninkn.bg/
•    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма определен срок, зависи от конкретния случай.
•    Такси или цени за предоставяне на услугата: Безплатна.
•    Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: По компетентност.
•    Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Съгласно общото действащо законодателство.
•    Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: http://ninkn.bg/
•    Начини на получаване на резултата от услугата: Удостоверението се получава: лично; чрез лицензиран пощенски оператор (поща) с обратна разписка; от упълномощено лице.

2.Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
•    Уникален идентификатор на административната услуга, съгласно Регистър на услугите в Административния регистър: 2133.
•    Правно основание за предоставянето на административната услуга: Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 3 и Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в.
•    Орган, който предоставя административната услуга: Национален институт за недвижимо културно наследство.
•    Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:
Дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността", деловодство.
Работно време: от понеделник до петък от 9:00 часа до 17:30 часа.
Адрес: гр. София 1000, бул. „Александър Стамболийски“ № 17, Национален институт за недвижимо културно наследство
Централен телефон и факс: 02/ 44 848 11
Електронен адрес: ninkn-sof@ninkn.bg
•    Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
Предоставяне на административната услуга – отправено запитване в устна форма, постъпило запитване на електронна поща или подаване на заявление (няма утвърден образец). Срок за предоставяне – 14 дневен.
Писменото заявление се подава лично, чрез упълномощено лице, или по електронна поща (свободен текст) и трябва да съдържа: имена на лицето, адрес, телефон за връзка, точно описание на искането, представени документи (заявление от лицето и копие от трудова или служебна книжка).
•    Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Няма утвърдени.
•    Начини на заявяване на услугата: Със заявление на гише в звено за административно обслужване; Със заявление по електронна поща;  Със заявление по пощата;  Устно, на гише в звено за административно обслужване.
•    Ниво на предоставяне на административната услуга:
Ниво 1: Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Интернет адрес, на който се предоставя: http://ninkn.bg/
•    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма определен срок, зависи от конкретния случай.
•    Такси или цени за предоставяне на услугата: Безплатна.
•    Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: По компетентност.
•    Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Съгласно общото действащо законодателство.
•    Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: http://ninkn.bg/
•    Начини на получаване на резултата от услугата: Удостоверението се получава: лично; чрез лицензиран пощенски оператор (поща) с обратна разписка; от упълномощено лице.

3.Предоставяне на достъп до обществена информация
•    Уникален идентификатор на административната услуга, съгласно Регистър на услугите в Административния регистър: 2.
•    Правно основание за предоставянето на административната услуга: Закон за достъп до обществена информация - чл. 24.
•    Орган, който предоставя административната услуга: Национален институт за недвижимо културно наследство.
•    Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:
Дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността", деловодство.
Работно време: от понеделник до петък от 9:00 часа до 17:30 часа.
Приемно време на Национален документален архив на НИНКН – вторник и сряда, от 14:00 до 16:00 часа.
Адрес: гр. София 1000, бул. „Александър Стамболийски“ № 17, Национален институт за недвижимо културно наследство
Централен телефон и факс: 02/ 44 848 11
Електронен адрес: ninkn-sof@ninkn.bg
•    Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
Предоставяне на административната услуга – отправено запитване в устна форма, за което се съставя протокол, съгласно утвърден образец; постъпило запитване на електронна поща или подаване на заявление (по утвърден образец/в свободна форма, но задължително съдържащо минималните реквизити, определени в чл. 25, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация). Срок за предоставяне – възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.
Писменото заявление се подава лично, чрез упълномощено лице или по електронна поща (свободен текст) и трябва да съдържа като минимум: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация; предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; адреса за кореспонденция със заявителя.
Срокът може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.
Срокът може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето ?.
Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща. Срокът за осигуряване достъп до обществена информация не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението. Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.
•    Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Утвърден образец с Вътрешни правила за достъп до обществена информация на Национален институт за недвижимо културно наследство (Съгласно приложение).
•    Начини на заявяване на услугата: Със заявление на гише в звено за административно обслужване; Със заявление по електронна поща;  Със заявление по пощата;  Устно, на гише в звено за административно обслужване.
•    Ниво на предоставяне на административната услуга:
Ниво 1: Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Интернет адрес, на който се предоставя: http://ninkn.bg/
•    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма определен срок, зависи от конкретния случай.
•    Такси или цени за предоставяне на услугата: Изчисляема, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите.
•    Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: По компетентност.
•    Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
•    Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: http://ninkn.bg/
•    Начини на получаване на резултата от услугата: По посочения в заявлението начин и в съответствие с утвърдените правила, след заплащане на дължимата такса и представяне на документ за плащането.

Изтегли образец 5 - заявление за достъп до обществена информация

4.Извършване на справка от Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности
•    Уникален идентификатор на административната услуга, съгласно Регистър на услугите в Административния регистър: 1371.
•    Правно основание за предоставянето на административната услуга: Закон за културното наследство - чл. 19, ал. 1, т. 8.
•    Орган, който предоставя административната услуга: Национален институт за недвижимо културно наследство.
•    Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:
Дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността", деловодство.
Работно време: от понеделник до петък от 9:00 часа до 17:30 часа.
Приемно време на Национален документален архив на НИНКН – вторник и сряда, от 14:00 до 16:00 часа.
Адрес: гр. София 1000, бул. „Александър Стамболийски“ № 17, Национален институт за недвижимо културно наследство
Централен телефон и факс: тел./факс 02/ 44 848 11
Национален документален архив на НИНКН – тел.: 02/ 4484812, 02/ 4484817
Електронен адрес: ninkn-sof@ninkn.bg
•    Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
Предоставяне на административната услуга – отправено запитване в устна форма, постъпило на електронната поща или подаване на заявление (по утвърден образец). Срок за предоставяне – за срок 10 дни - 10 лв. за една недвижима културна ценност; за срок 24 часа - 20 лв. за една недвижима културна ценност, съгласно ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ.
Писменото заявление се подава лично, чрез упълномощено лице, или по електронна поща (свободен текст) и трябва да съдържа: имена на лицето, адрес, телефон за връзка, точно описание на искането и представени документи (в случай на необходимост).
•    Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Образец (Съгласно приложение).
•    Начини на заявяване на услугата: Със заявление на гише в звено за административно обслужване; Със заявление по електронна поща;  Със заявление по пощата; Устно, на гише в звено за административно обслужване.
•    Ниво на предоставяне на административната услуга:
Ниво 1: Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Интернет адрес, на който се предоставя: http://ninkn.bg/
•    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма определен срок, зависи от конкретния случай.
•    Такси или цени за предоставяне на услугата: В зависимост от срока за предоставяне – за срок 10 дни - 10 лв. за една недвижима културна ценност; за срок 24 часа - 20 лв. за една недвижима културна ценност, съгласно ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ.
•    Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: По компетентност.
•    Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно общото действащо законодателство.
•    Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: http://ninkn.bg/
•    Начини на получаване на резултата от услугата: По посочения в заявлението начин и в съответствие с утвърдените правила, след заплащане на дължимата такса и представяне на документ за плащането.

Изтегли образец 1 - заявление за писмена справка за статут

5.Издаване на заверени копия от документи от Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности
•    Уникален идентификатор на административната услуга, съгласно Регистър на услугите в Административния регистър: 714.
•    Правно основание за предоставянето на административната услуга: Закон за културното наследство - чл. 19, ал. 1, т. 8.
•    Орган, който предоставя административната услуга: Национален институт за недвижимо културно наследство.
•    Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:
Дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността", деловодство.
Работно време: от понеделник до петък от 9:00 часа до 17:30 часа.
Приемно време на Национален документален архив на НИНКН – вторник и сряда, от 14:00 до 16:00 часа.
Адрес: гр. София 1000, бул. „Александър Стамболийски“ № 17, Национален институт за недвижимо културно наследство
Централен телефон и факс: тел./факс 02/ 44 848 11
Национален документален архив на НИНКН – тел.: 02/ 4484812, 02/ 4484817
Електронен адрес: ninkn-sof@ninkn.bg
•    Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
Предоставяне на административната услуга – отправено запитване в устна форма, постъпило на електронната поща или подаване на заявление (по утвърден образец). Срок за предоставяне – 14 дневен. Писменото заявление се подава лично, чрез упълномощено лице, или по електронна поща (свободен текст) и трябва да съдържа: имена на лицето, адрес, телефон за връзка, точно описание на искането и представени документи (в случай на необходимост).
•    Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Образец (Съгласно приложение).
•    Начини на заявяване на услугата: Със заявление на гише в звено за административно обслужване; Със заявление по електронна поща;  Със заявление по пощата;  Устно, на гише в звено за административно обслужване
•    Ниво на предоставяне на административната услуга:
Ниво 1: Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Интернет адрес, на който се предоставя: http://ninkn.bg/
•    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма определен срок, зависи от конкретния случай.
•    Такси или цени за предоставяне на услугата: Изчисляема, съгласно чл. 2, т. 2 от ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ (В сила от 28.10.2011 г.) виж Тарифата
•    Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: По компетентност.
•    Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно общото действащо законодателство.
•    Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: http://ninkn.bg/
•    Начини на получаване на резултата от услугата: По посочения в заявлението начин и в съответствие с утвърдените правила, след заплащане на дължимата такса и представяне на документ за плащането.

Изтегли образец 2 - заявление за копие/дубликат на документ

6.Издаване на удостоверения от Националния регистър за статута на недвижимите културни ценности
•    Уникален идентификатор на административната услуга, съгласно Регистър на услугите в Административния регистър: 1598.
•    Правно основание за предоставянето на административната услуга: Закон за културното наследство - чл. 19, ал. 1, т. 8.
•    Орган, който предоставя административната услуга: Национален институт за недвижимо културно наследство.
•    Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:
Дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността", деловодство.
Работно време: от понеделник до петък от 9:00 часа до 17:30 часа.
Приемно време на Национален документален архив на НИНКН – вторник и сряда, от 14:00 до 16:00 часа.
Адрес: гр. София 1000, бул. „Александър Стамболийски“ № 17, Национален институт за недвижимо културно наследство
Централен телефон и факс: тел./факс 02/ 44 848 11
Национален документален архив на НИНКН – тел.: 02/ 4484812, 02/ 4484817
Електронен адрес: ninkn-sof@ninkn.bg
•    Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
Предоставяне на административната услуга – заявление, постъпило на електронната поща или подаване на заявление (по утвърден образец). Срок за предоставяне, съгласно ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ:
 за срок 5 дни - 15 лв.;
за срок 24 часа - 25 лв.
Писменото заявление се подава лично, чрез упълномощено лице, или по електронна поща (свободен текст) и трябва да съдържа: имена на лицето, адрес, телефон за връзка, точно описание на искането и представени документи (в случай на необходимост).
•    Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Образец (Съгласно приложение).
•    Начини на заявяване на услугата: Със заявление на гише в звено за административно обслужване; Със заявление по електронна поща;  Със заявление по пощата.
•    Ниво на предоставяне на административната услуга:
Ниво 1: Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Интернет адрес, на който се предоставя: http://ninkn.bg/
•    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма определен срок, до промяна на обстоятелствата.
•    Такси или цени за предоставяне на услугата: Фиксирана, съгласно чл. 2, т. 3 от ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ (В сила от 28.10.2011 г.) виж Тарифата
•    Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: По компетентност.
•    Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно общото действащо законодателство.
•    Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: http://ninkn.bg/
•    Начини на получаване на резултата от услугата: По посочения в заявлението начин и в съответствие с утвърдените правила, след заплащане на дължимата такса и представяне на документ за плащането.

Изтегли образец 3 - заявление за удостоветрение за статут


7.Изготвяне на становище във връзка със съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство – вътрешна административна услуга
•    Уникален идентификатор на административната услуга, съгласно Регистър на услугите в Административния регистър: 2790.
•    Правно основание за предоставянето на административната услуга: Становището се изготвя на основание чл. 84 във връзка с чл. 83 от ЗКН
•    Орган, който предоставя административната услуга: Министерство на културата.
•    Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:
Дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността", деловодство.
Работно време: от понеделник до петък от 9:00 часа до 17:30 часа.
Адрес: гр. София 1000, бул. „Александър Стамболийски“ № 17, Национален институт за недвижимо културно наследство
Централен телефон и факс: 02/ 44 848 11
Електронен адрес: ninkn-sof@ninkn.bg
•    Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
Предоставяне на административната услуга – подаване на заявление (по утвърден образец). Срок за предоставяне - съгласуването по този раздел се извършва с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали в срок до 4 месеца от датата на постъпване на съответната документация в НИНКН или в общината, определена по чл. 17, ал. 3. Срокът за предоставяне на вътрешната административна услуга е заложен в чл. 84 от ЗКН, като Директорът на НИНКН, съответно в случаите по ал. 2, т. 2 - ръководителят на звеното по чл. 17, ал. 3, се произнася с писмено становище в двумесечен срок от датата на постъпване на заявлението, като становището на НИНКН няма самостоятелно значение.
Писменото заявление се подава лично, чрез упълномощено лице до министъра на културата чрез директора на НИНКН, съответно чрез ръководителя на звеното по чл. 17, ал. 3 от Закона за културното наследство по образец, утвърден от министъра на културата. Един екземпляр от документацията се предоставя на НИНКН за попълване на архивния фонд.
•    Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Образец (Съгласно приложение).
•    Начини на заявяване на услугата: Със заявление по образец, подадено на гише в звено за административно обслужване.
•    Ниво на предоставяне на административната услуга:
Ниво 1: Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Интернет адрес, на който се предоставя: http://ninkn.bg/
•    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма определен срок.
•    Такси или цени за предоставяне на услугата: Съгласно чл. 2, т. 4 от ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ (В сила от 28.10.2011 г.) виж Тарифата
•    Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: По компетентност.
•    Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно общото действащо законодателство.
•    Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: http://ninkn.bg/
•    Начини на получаване на резултата от услугата: В съответствие с утвърдените правила – в деловодството на НИНКН, след заплащане на дължимата такса и представяне на документ за плащането.

Изтегли образец 4 - заявление за издаване за становище


8. Изготвяне на становище във връзка със съгласуване на планове за опазване и управление, устройствени схеми и планове и специфичните правила и нормативи към тях, както и заданията за тяхното изготвяне за защитени територии на недвижимото културно наследство – вътрешна административна услуга
•    Уникален идентификатор на административната услуга, съгласно Регистър на услугите в Административния регистър: 2789.
•    Правно основание за предоставянето на административната услуга: Становището се изготвя на основание чл. 84 във връзка с чл. 80 от ЗКН
•    Орган, който предоставя административната услуга: Министерство на културата.
•    Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:
Дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността", деловодство.
Работно време: от понеделник до петък от 9:00 часа до 17:30 часа.
Адрес: гр. София 1000, бул. „Александър Стамболийски“ № 17, Национален институт за недвижимо културно наследство
Централен телефон и факс: 02/ 44 848 11
Електронен адрес: ninkn-sof@ninkn.bg
•    Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:
Предоставяне на административната услуга – подаване на заявление (по утвърден образец). Срок за предоставяне - съгласуването по този раздел се извършва с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали в срок до 4 месеца от датата на постъпване на съответната документация в НИНКН или в общината, определена по чл. 17, ал. 3. Срокът за предоставяне на вътрешната административна услуга е заложен в чл. 84 от ЗКН, като Директорът на НИНКН, съответно в случаите по ал. 2, т. 2 - ръководителят на звеното по чл. 17, ал. 3, се произнася с писмено становище в двумесечен срок от датата на постъпване на заявлението, като становището на НИНКН няма самостоятелно значение.
Писменото заявление се подава лично, чрез упълномощено лице до министъра на културата чрез директора на НИНКН, съответно чрез ръководителя на звеното по чл. 17, ал. 3 от Закона за културното наследство по образец, утвърден от министъра на културата. Един екземпляр от документацията се предоставя на НИНКН за попълване на архивния фонд.
•    Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Образец (Съгласно приложение).
•    Начини на заявяване на услугата: Със заявление по образец, подадено на гише в звено за административно обслужване.
•    Ниво на предоставяне на административната услуга:
Ниво 1: Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Интернет адрес, на който се предоставя: http://ninkn.bg/
•    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма определен срок.
•    Такси или цени за предоставяне на услугата: Съгласно чл. 2, т. 4 от ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ (В сила от 28.10.2011 г.) - виж Тарифата
•    Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: По компетентност.
•    Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно общото действащо законодателство.
•    Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: http://ninkn.bg/
•    Начини на получаване на резултата от услугата: В съответствие с утвърдените правила – в деловодството на НИНКН, след заплащане на дължимата такса и представяне на документ за плащането.

Изтегли образец 4 - заявление за издаване за становище

Търсене